เข้าร่วมอบรม ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา

สัมมนาโครงการประเมิน ระบบการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ

การพัฒนาประสิทธิภาพการประกันคุณภาพตรวจสอบภายในภาครัฐของมหาวิทยาลัย

รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕

ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *