แผนการตรวจสอบ ประจำปี 2562

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สอบทานระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ

ระหว่างวันที่  9 -22 ตุลาคม 2561