แบบฟอร์มการรายงานผลฯ

          1. แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  เรื่อง การรับสินบน  ดาวน์โหลดที่นี่ 

        2. แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เรื่อง แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ดาวน์โหลดที่นี่