เข้าร่วมอบรม ณ โรงแรมเฟิสท์ กรุงเทพฯ

 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕

ณ โรงแรมเฟิสท์ กรุงเทพฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *