ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวเปิดการสัมมนา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *