เข้าร่วมอบรม ณ โรงแรมทีเค. พาเลช กรุงเทพฯ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *