ผู้บริหาร

นางภัทราวรรณ แก้วผดุง

นักตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน