ผู้บริหาร

05.นางภัทราวรรณ แก้วผดุง
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน