บุคลากร

นางสาวศิริมา กองสำลี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

นางสาวโสภิญญา นครกัณฑ์

นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

นางสาวนวพร วิโรจน์ศิรศักดิ์

นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

นายสำเริง นิ่มอนงค์

นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

นางสาวปิยาณี จินาพันธ์

นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

นางสาวหัสพร สาทรจิตร

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ