บุคลากร

นางภัทราวรรณ แก้วผดุง

นักตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

นางวัชรา กลีบศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญงาน

นางสาวภาวิณี จงรักษ์

นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

นางสาวโสภิญญา นครกัณฑ์

นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

นางสาวนวพร วิโรจน์ศิรศักดิ์

นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ