บุคลากร

นางสาวทัศนีย์ กิจโอภาส

นักตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

นางภัทราวรรณ แก้วผดุง

นักตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

นางวัชรา กลีบศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญงาน

นางปิยฉัตรตรี ศรีธนสินธร

นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

นางสาวสิริลักษณ์ ลุผักชี

นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

นางสาวภาวิณี จงรักษ์

นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

นางสาวโสภิญญา นครกัณฑ์

นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ