ติดต่อหน่วยงาน

ติดต่อสำนักงานตรวจสอบภายใน

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)
อาคารสำนักงานอธิการบดี  เลขที่ 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม.10300
E-mail           :    audit-rmutp@hotmail.com
Face book    :      สำนักงานตรวจสอบภายใน มทร.พระนคร
โทรศัพท์  :            02-6653777 ต่อ 6095 , 6468 , 6087
                        02-6653766 
                        02-6653767 
                        02-6653768

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *