ช่องการให้บริการงานการให้คำปรึกษาแนะนำ

ติดต่อเจ้าหน้าที่ สำนักงานตรวจสอบภายใน ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี  

  • Face Book   :         Audit Rmutp
  •  Website      :         audit.offpre.rmutp.ac.th
  • โทรศัพท์       :         02-6653767 ต่อ  6021 , 6087 , 6468 และ  02-6653768  ต่อ 6095
  • โทรสาร         :         02-6653766

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *