การบริการให้คำปรึกษาแนะนำ

สำนักงานตรวจสอบภายในมีการให้คำปรึกษาแนะนำในด้านต่างๆได้แก่ ด้านการตรวจสอบภายใน ด้านระบบบัญชี ด้านการปฎิบัติตามกฎ ระเบียบ ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทั้งผู้บริหาร เลขนุการ เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี เจ้าหน้าที่พัสดุ ซึ่งมีรูปแบบการให้บริการหลายช่องทาง โดยผ่านทางโทรศัพท์ ( Call Center ) จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ ( e -mail ) การเดินทางมาหารือที่สำนักงานตรวจสอบภายใน ( walk in office ) และ Mobile IA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *